Ta Thử Ngoảnh Lại Nhìn Thanh Xuân – Adam Lâm

Music inspired by “Yêu Thôi Đừng Yêu Quá & Character NHƯ Ý in “Ruyi’s Royal Love in the Palace”; Song-writer : Adam Lam; Music producer : Vu Minh Vuong